OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003 (SECTION 9) REGULATIONS 2008


Print page

EXPLANATORY NOTE

(This note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation.)

These regulations, which are being made under sections 4(2) and 9(1) of the Official Languages Act 2003, provide for the use of the Irish language only, or the Irish and English languages together on recorded oral announcements, stationery, and signage of public bodies. A number of exemptions are detailed in the regulations. The Regulations also provide for a number of different dates from 1 March 2009 to 1 January 2026 on which the various provisions provided for in the Regulations come into effect.


NÓTA MÍNIUCHÁIN

(Ní cuid den ionstraim é an nó ta seo agus ní airbheartaíonn sé gur léirmhiniú dlithiúil é).

Baineann na rialacháin seo, atá á dhéanamh faoi ailt 4(2) agus 9(1) d'Acht na dTeangacha Oifigiú la 2003 le husáid na Gaeilge amháin nó na Gaeilge agus an Bhéarla le chéile i bhfógairtítaifeadta béil, ar stáiseanóireacht agus ar chomharthaí ag comhlachtaí poiblí. Tá diolúintí áirithe sonraithe sna rialacháin. Sonraítear sna Rialacháin chomh maith roinnt dátaí éagsúla ó 1 Márta 2009 go 1 Eanáir 2026 ar a dtiocfaidh na forálacha éagsúla a leagtar amach sna Rialacháin i bhfeidhm.

Last modified:03/11/2008
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads

 
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Search for your local office
img